historie

Forord.


Foreningen er i besiddelse af gamle håndskrevne protokoller fra foreningen stiftelse den 23. februar 1944


Jeg vil gengive teksten som den er håndskrevet, selvom det ind imellem kan være svært at læse.


(Pb betyder politibetjent.) Den gang skulle der åbenbart være mindst 3 politibetjente i bestyrelse ud af 5 medlemmer.


Indtil 1948 skrev vi herhjemme substantiver, altså navneord, med stort begyndelsesbogstav.


Undervisningsminister Hartvig Frisch fik, sammen med andre retskrivningsregler, afskaffet det store begyndelsesbogstav for navneord. Det var også Frisch, der indførte å i stedet for aa.


God læsning.


********************************


Forhandlingsprotokol for Politihundeførerforeningen Roskilde og Omegn.


Onsdag den 23. Februar 1944 Kl. 20.00 havde en Kreds af interesserede indkaldt til et Møde paa Centralcafeen i Roskilde for at stifte en Politihundeførerforening.


Der var stor Tilslutning, og efter Vedtagelsen af Foreningens Love blev Foreningen stiftet med 33 Medlemmer. (Lovene står ikke protokollen)


Man gik derefter til Valg af Bestyrelse, hvortil følgende blev valgt.


Pb. Ellebæk Hansen, Pb. Mathiesen. Pb. Laursen, Slagter Holm og Fodermester Kold, som bestyrelsessuppleanter valgtes: Pb. Rasmussen og Tjener Hansen.


Som revisorer valgtes: Lærer Thyge – Jensen, og Gymnasieelev Mogens Hansen med Restauratør Christensen som Suppleant.


Ved samme Aften afholdtes Bestyrelsesmøde, valgtes Pb. Ellebæk Hansen som Formand, Pb. Mathiesen


som Næstformand, Pb. Laursen som Sekretær, og Fodermester Kold som Kasserer.


Pb. Laursen


Den 25/2 1944 meddelte Fodermester Kold til Formanden, Pb. Ellebæk Hansen, at ham meget gerne ville fritages for sit Hverv som Foreningens Kasserer, da han på grund af sit Arbejde ikke havde Tid nok til Raadighed for Foreningen. Bestyrelsen besluttede derfor at lade Tjener Hansen indgå i Bestyrelsen, som Kassere i Stedet for Fodermester Kold.


Tirsdag d.7/3 1944 afholdtes et Bestyrelsesmøde hos Pb. Ellebæk Hansen.


Bestyrelsen beslutter at indkalde Medlemmerne med Hunde til møde på Dyreskuepladsen i Roskilde Søndag d. 13/3 Kl. 9.


Samtidig vedtog man at antage en Dressurleder og påbegynde Træningen med Hundene omkring den 1. april med 2 ugentlige Træningsdage. Endvidere besluttede man at afholde en Foredragsaften med Filmforevisning.


Pb. Laursen


Torsdag den 17. August 1944 afholdes et Bestyrelsesmøde hos Pb. Mathiesen.


Bestyrelsen besluttede med at ophøre med Aftentræningen med Udgangen af August Maaned. Træningen Søndag Formiddag ville man forsætte med ogsaa til Vinter. Endvidere vilde man i Løbet af Vinteren arrangere en Foredragsaften med Filmforevisning.


Pb. LaursenForord


Den 19. september 1944 opløste besættelsesmagten det danske politi og satte store dele af korpset i tyske koncentrationslejre. Årsagen var dels frygt for, at politiet i tilfælde af en allieret invasion ville falde besættelsesmagten i ryggen, dels utilfredshed med at politiet ikke gjorde noget for at dæmme op for sabotagen.


********************************


Tirsdag d. 10. Oktober 1944 indkaldtes til Bestyrelsesmøde hos Tjener Hansen.


Til dette Møde var indkaldt de to Suppleanter Lærer Thyge – Jensen og Gymnasieelev Mogens Hansen, da Bestyrelsen kun bestod af 2 civile medlemmer, p.g.a. Politiets Internering.


Her fremkom Tjener Hansen med Forslag om afholdelse af en Konkurrence. Det blev vedtaget, at afholde denne Konkurrence paa Dyreskuepladsen Lørdag d. 5 November, mod en entre paa 50 Øre. Der blev udarbejdet Regler for Konkurrencen, og vedtaget at købe Præmier til de 3 bedste Hunde, samt en Vandrepokal til 1ste Vinder. Vandrepokalen kan Vindes 3 gange i Træk, eller 4 gange i alt.


Til Konkurrencen var der 2 Dommere, Poul Schmit Holbæk, og M. Andersen København.


Ved et fælles Kaffebord om Aftenen paa Central Cafeen, blev Præmierne uddelt af Poul Schmit.


1ste Vinder: Jens Ulrik Andersen m/Ulo


2den Vinder: Lærer Thyge-Jensen m/Kazan


3die Vinder: Mogens Hansen m/Fats


H. Holm


18’ Marts 1945


Ordinær Generalforsamling afholdtes Søndag D. 18’ Marts paa Central-Cafeen.


På Generalforsamlingen blev det vedtaget , at forsætte Foreningen under en civil Bestyrelse.


Ved valget kom Bestyrelsen til at bestaa af:


Lærerinde Frøken Borch, Lærer Thyge – Jensen, Tjener Axel Hansen, Slagter Herluf Holm og Fabrikant Willy Jensen.


Det vedtoges endvidere, at ansætte Thyge-Jensen som Træner med et Honorar, Kr:15- pr. Uge, og foretage en Bortlodning af en Schæfer-Hvalp, for at tilføre Kassen midler.


Paa et efterfølgende møde konstituerede Bestyrelsen saaledes.


Fabrikant Willy Jensen: Formand.


Slagter Herluf Holm: Sekretær.


Tjener Axel Hansen: Kasserer.


Lærerinde Frøken Borch og Lærer Thyge – Jensen


Bestyrelses – Medlemmer.


H. Holm


3’ April 1945


Tirsdag d. 3’ April afholdtes et besøgt Foredrag af Hr. Konsulent Killerich om Schæferhunden.


Foredraget afholdtes paa Jernbanehotellet.


H. Holm


Aar 1945 d. 6. Juli kl. 19.30 afholdtes Ekstraordinær Generalforsamling paa Jernbanehotellet i Roskilde med følgende Dagsorden: Valg af Bestyrelse.


Man gik straks til Dagsordenen, og til Bestyrelsen valgtes følgende.


Politibetjent H. Mathiesen, 15 St.


Politibetjent R.V. Laursen, 13 St.


Politibetjent Ib Schmidt, 13 St.


Lærer Thyge – Jensen, 17 St.


Conditor Jensen, 10 St.


Med Politibetjent Rasmussen og Lærerinde Frøken Borch som Suppleanter.


Til Revisor valgtes: Svend Hedal og Vægter Jensen.


Lærer Thyge – Jensen var ikke tilstede, men han havde erklæret sig villig til at modtage Genvalg.


Generalforsamlingen sluttede derefter Kl.21.00.


R.V. Laursen.